arpschuino

User guides :

arptefact::transceiver setting guide(fr+en): PDF

arpschuino² user guide : PDF (in progress)

Assembly guides :

arpschuino32(fr+en) : PDF

arptefact::transceiver : PDF

arpschuino² R6.4(fr+en) : PDF

arpschuino² R6(fr+en) : PDF

arpdress board R3: PDF

arpower R2 : PDF

arpower mini: PDF

tinylulu : PDF

twinylulu : PDF

arpsensors : PDF

arpsensors RF and arp RF : PDF

arpsensors RF regulator: PDF

wilulu : PDF

Spider board : PDF

arp>servo : PDF

arpstepper : PDF

arpstepper R2 : PDF

previous guides


arpschuino core :

Changelogarpschuino32 firmware :

Changelog

version française